ksia386

 

Jerzy Kleer, Michał Kleiber

Dokąd zmierza Europa

 

 

Wydawca, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus' PAN

s.s. 110, Warszawa 2019

ISBN 978-83-63305-80-2

 

 

W książce podjętych zostało wiele kluczowych tematów dotyczących przyszłości Europy i Polski. Niezależnie bowiem od najróżniejszych możliwych wydarzeń losy Polski pozostaną nierozerwalnie złączone z sytuacją w całej Europie. Przedstawiono analizę problematyki globalizacji wobec coraz silniejszych dążeń do zachowania suwerenności państw narodowych w kontekście współczesnej specyfiki państwa i mechanizmów zmieniających jego naturę. Została scharakteryzowana współczesna struktura społeczna uwzględniająca tak aktualne dzisiaj zjawiska jak narastająca wielokulturowość i zmiany zachodzące na rynku pracy. Dużo uwagi autorzy poświęcili aktualnej problematyce gospodarczej - roli państwa, wpływom rozwoju technologii teleinforamtycznych czy znaczeniu korporacji ponadnarodowych. Omówili szeroko rolę sektora dfinansów, także w kontekście gospodarki wirtualnej. Na końcu publikacji zaprezentowano pięć podstawowych, możliwych scenariuszy dla Europy w okresie najbliższych dwóch-trzech dekad. Są to scenariusze o charakterze jakościowym. Autorzy zaproponowali różne warianty rozwoju przyszłej Europy, nie odważając się, ze względu na skomplikowaną sytuację polityczną w dzisiejszych czasach, wskazać te, które zasługiwałyby na miano najbardziej optymistycznych.

 

Treść książki jest dostępna tutaj.